หน้าหลัก
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อคณาจารย์
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรศูนย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
กำหนดการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
FAQ ศูนย์
ฟอร์มขอรับข่าวสาร
ติดต่อศูนย์การศึกษา


 

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการสุราษฎร์ธานีรุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2
รับใบสมัคร/ดาวน์โหลด ใบสมัคร/สมัครสอบ http://entrance.nida.ac.th/ -ออนไลน์ : บัดนี้ – 18 พ.ย.58
(ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 18 พ.ย.58)
-ยื่นด้วยตนเอง : บัดนี้ –  18 พ.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 25 พ.ย. 58
วันสอบสัมภาษณ์ 3 - 4 ธ.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือก 16 ธ.ค. 58
ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน/ชำระเงิน 23 - 28 ธ.ค. 58
ปฐมนิเทศ 8 ม.ค. 59
เปิดภาคการศึกษา 22 ม.ค. 59
ดาวน์โหลดประกาศพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ -
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (คุณจิรวัฒน์ ) โทร  02-727-3871
  แฟกซ์ 02-375-9164
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 077-281-1844, 087-280 5798
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รายละเอียด

     
  Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master :
gspa@nida.ac.th