หน้าหลัก
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อคณาจารย์
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรศูนย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
กำหนดการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
FAQ ศูนย์
ฟอร์มขอรับข่าวสาร
ติดต่อศูนย์การศึกษา


กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการสงขลารุ่นที่ 24 ครั้งที่ 3
รับใบสมัคร/ดาวน์โหลด ใบสมัคร/สมัครสอบ http://entrance.nida.ac.th/ -ออนไลน์ : บัดนี้ – 7 ธ.ค. 58
(ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 7 ธ.ค. 58)
-ยื่นด้วยตนเอง : บัดนี้ – 7 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 11 ธ.ค. 58
วันสอบสัมภาษณ์ 19 ธ.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือก 21 ธ.ค. 8
ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน/ชำระเงิน 21 - 22 ธ.ค. 58
ปฐมนิเทศ 26 ธ.ค. 58
เปิดภาคการศึกษา 22 ม.ค. 59
ดาวน์โหลดประกาศพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ -
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (คุณจิรวัฒน์ ) โทร  02-727-3871
  แฟกซ์ 02-375-9164
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 074-315-154, 087-288-8424
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รายละเอียด

     
  Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master :
gspa@nida.ac.th