หน้าหลัก
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อคณาจารย์
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรศูนย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
กำหนดการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
FAQ ศูนย์
ฟอร์มขอรับข่าวสาร
ติดต่อศูนย์การศึกษา


กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ ชลบุรี
รับใบสมัคร/ดาวน์โหลด ใบสมัคร/สมัครสอบ http://entrance.nida.ac.th/ -ออนไลน์ : บัดนี้  – 17 ส.ค. 2558
(ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 17 ส.ค. 2558)
-ยื่นด้วยตนเอง : บัดนี้ –  14 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 19 ต.ค. 2558
วันสอบสัมภาษณ์ 25 ต.ค. 2558
ประกาศผลการคัดเลือก 30 ต.ค. 2558
ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 5-10 พ.ย. 2558
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 5-11 พ.ย. 57
ปฐมนิเทศ กำหนดภายหลัง
เตรียมความพร้อม -
เปิดภาคการศึกษา ม.ค. 2559
ดาวน์โหลดประกาศพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด 
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โทร  02-727-3873, 
แฟกซ์ 02-375-8778
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค (นาญิฐา ประสงค์) 038-240-244

     
  Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master :
gspa@nida.ac.th