News

 
     English Version text size - | +
อ่านข่าวทั้งหมด
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่น 19 ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2556
ประชุมวิชาการ Eropa 2010 at Kathmandu Nepal
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ มอบให้หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการจิตอาสา นิด้า 13 พิษณุโลก ณโรงเรียน วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการ รอ.นิด้า อาสาเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดในไร่ จ.ระยอง
โครงการอาสาเพื่อน้อง โรงเรียนวัดม่วง จ.พระนครศรีอยุธยา
รศ.นิด้า ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่น(สภากาชาดไทย)
โครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน
งานปฐมนิเทศหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษานครราชสีมารุ่นที่ 23
นำเสนอผลงานวิจัย MPA 21 จ.นครราชสีมา วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ที่ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว
GSPA News รศ.เพื่อสังคม หน้าหลักสถาบัน (NIDA) ค้นหารายวิชา ลงทะเบียน online กองบริการการศึกษา ห้องสมุด เว็บลิงค์
Mail to web master : gspa@nida.ac.th
Copyright © 2011
The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved