English Version text size - | +

1.หลักสูตรปริญญาโท เรียนวันและเวลาใดบ้าง  
หลักสูตร M.P.A.และ M.P.P.M.ภาคปกติ เรียนในวันและเวลาราชการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน
ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบํณฑิต (MPPM.) ภาคพิเศษ
เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
 
 
2. ต้องเรียนจบทางด้านใด ถึงจะเรียนได้  
จบปริญญาตรีทุกสาขาและไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
ภาคพิเศษ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป คัดเลือกโดยการพิจารณา
เอกสารการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
ภาคปกติ รับ 2 กรณี คือ
1. กรณีปกติ คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. กรณีพิเศษ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
 
 
3. เรียนแบบใดและเรียนวิชาอะไรบ้าง  
ภาคปกติ เรียนในวันและเวลาราชการ ลักษณะของหลักสูตรเป็นแบบระบบทวิภาค โดย
แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน การศึกษามีทั้ง
ระบบที่เป็นแบบแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ภาคพิเศษ เรียนแบบ Block Course นอกเวลาราชการ โดยกำหนดให้ศึกษาเฉพาะแผน ข
 
 
4. หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการเรียนเท่าใด  
ระยะเวลาศึกษา Course work ประมาณ 2 ปี และต้องสอบประมวลความรู้  
 
5. ปริญญาที่ได้รับ คือ  
Master of Public Administration (M.P.A.)
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)
Master of Public and Private Management (M.P.P.M.)
 
 
6. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง  
1. สำเนา Transcript
2. สำเนาปริญญาบัตร
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
4. หนังสือรับรองการทำงาน
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
 
 
7. เรียนจบแล้วจะสามารถทำงานทางด้านใด  
สามารถทำงานได้ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  
 
8. การรับนักศึกษาในแต่ละครั้งรับรุ่นละกี่คน  
ศูนย์การศึกษาต่างจังหวัดรุ่นละ 80 คน มี 1 ห้องเรียน
ศูนย์กรุงเทพมหานครรุ่นละ 240 คน มี 3 ห้องเรียน
 
 
9. การสอบคัดเลือกเป็นแบบใด ต้องสอบอะไรบ้าง  
ภาคปกติ ต้องสอบข้อเขียนรวม 2 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude test และวิชาคณิตศาสตร์)
ภาคพิเศษ คัดเลือกโดยการพิจารณาจากเอกสารการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
 
 
10. ไม่เก่งภาษาอังกฤษ จะสามารถเรียนได้หรือไม่  
ได้ เพราะใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยส่วนตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษบ้าง
อย่างไรก็ตาม คณะมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
 
 
11. กำหนดเกรดเฉลี่ยหรือไม่ ในการรับสมัคร  
ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
 
12. การรับสมัครในแต่ละปี รับสมัครช่วงใด (ในแต่ละศูนย์การศึกษา)  
MPA ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครช่วงธันวาคม ถึง มีนาคม
MPPM ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครช่วงมีนาคม ถึง มิถุนายน
MPA ศูนย์การศึกษาต่างจังหวัด ประกอบด้วย
จ.ชลบุรี , จ. สุราษฎร์ธานี , อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับสมัคร มีนาคม – มิถุนายน
จ.พิษณุโลก ธันวาคม – กุมภาพันธ์
จ.อุดรธานี และนครราชสีมา พฤศจิกายน – มีนาคม
 
 
13. กรณีกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย สามารถสมัครได้หรือไม่  
กรณีภาคปกติสามารถสมัครได้ แต่ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าจบการศึกษาแล้ว  
 
14. อายุน้อยแต่ประสบการณ์ถึงจะได้รับพิจารณาคัดเลือกหรือไม่  
อายุไม่จำกัด แต่ต้องมีประสบการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 
15. ประสบการณ์ในการทำงานไม่ครบตามที่กำหนด สามารถเรียนได้หรือไม่  
ถือว่าขาดคุณสมบัติ  
 
16. เคยสอบมาแล้ว 2 ครั้ง ไม่ได้รับการคัดเลือก หากสมัครอีกจะได้รับการพิจารณาหรือไม่  
ผู้ที่เคยสมัครเข้ารับการคัดเลือกในหลักสูตรมาแล้วนั้น ในการสมัครครั้งต่อไปจะมีรายละเอียดให้ผู้สมัครกรอกในใบสมัคร ซึ่งหลักสูตรจะนำมาประกอบในการพิจารณาการคัดเลือกด้วย  
 
18. ถ้าเข้าเรียนแล้ว มีเหตุจำเป็นต้องขาดเรียน จะสามารถขาดเรียนได้บ้างหรือไม่  
ได้แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 %  
 
19. ถ้าต้องย้ายสถานที่ทำงานสามารถย้ายไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาอื่นได้หรือไม่
หลักสูตร MPA สามารถย้ายศูนย์การศึกษาได้ทั้งหมด
 
รวม 7 ศูนย์ คือ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ และ กรุงเทพมหานคร  
 
20. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไหร่ จ่ายภาคละเท่าไร  
MPA ภาคพิเศษ ประมาณ 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตรประมาณ 137,000 บาท


MPPM ภาคพิเศษ ประมาณ 39,000 บาทต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตรประมาณ 160,000 บาท
 
 
21. ค่าใช้จ่ายรวมค่าดูงานต่างประเทศของหลักสูตรภาคพิเศษ เป็นอย่างไร  
ค่าใช้จ่ายรวมเฉพาะค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหนังสือประกอบการเรียน ไม่รวมการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
 
หน้า 1 2


GSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter