English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 National Bangkok Institution The Challenge of Developing the Human Resources Department ” รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงดูแลสุขภาพทั่วไปและสปาอย่างยั่งยืน(เริ่ม 28-10-2556 สิ้นสุด 30-09-2557) บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ สำนักงบประมาณ 2556
3 การจัดการการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี(เริ่ม 01-04-2551 สิ้นสุด 30-03-2551) รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ไม่ระบุ 2551
4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดสมรรถนะและยกระดับมาตรฐานโดยมี อ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล(หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ดร.บุ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2550
5 การบริหารระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจไทย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550
6 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการสร้างสรรค์ คืนพลังสู่ชุมชน: หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ระยะเวลาของ การวิจัย 1 ปี) ผศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ไม่ระบุ 2548
7 การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย(เริ่ม 01-08-2555 สิ้นสุด 31-03-2556) บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555
8 การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
9 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โครงการบัณฑิตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ระยะเวลาของการวิจัย 4 เดือน) ผศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ไม่ระบุ 2547
10 การวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร (ระยะเวลา 4 เดือน) ผศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ไม่ระบุ 2547
11 การศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีของช่างฝีมือต่างชาติ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร (ระยะเวลาของการวิจัย 1 ปี) ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์ ผศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ไม่ระบุ 2544
12 การศึกษาวิเคราะห์ระบบแรงจูงใจ กรมควบคุมโรค (ระยะเวลา 6 เดือน) รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ไม่ระบุ 2551
13 การศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2549 - 2551 โดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี อ.พงษ์โชติ ประเสริฐพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2550
14 การสร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีของช่างฝีมือต่างชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ระยะเวลาของ การวิจัย 1 ปี) ดร.พลารรณ คำพรรณ์ ผศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ไม่ระบุ 2546
15 การให้คำปรึกษา แนะนำในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาระบบความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพให้แก่บุคลากรของธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) (ระยะเวลาของการวิจัย 5 เดือน) ผศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ บริษัท กฟผ. 2548
16 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่จบจากโครงการบัณฑิตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ระยะเวลาของการวิจัย 6 เดือน) ผศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ไม่ระบุ 2545
17 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ที่นำมาใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน (ระยะเวลา 1 ปี) ผศ. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ไม่ระบุ 2551
18 ยุทธศาสตร์ชุมชนเข็มแข็งด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาตำบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะเวลาของการวิจัย 8 เดือน) ผศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ผศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อ. สมบัติ กุสุมาวลี ไม่ระบุ 2545
19 รูปแบบโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข(ระยะเวลาของการทำวิจัย 10 เดือน) รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ดร. นพ. ประยงค์ ผศง ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ไม่ระบุ 2550
20 ศึกษาแนวโน้มบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยใน พ.ศ. 2568 : เปรียบเทียบในภาครัฐและภาคเอกชน (เริ่ม 01-01-2554 สิ้นสุด 31-07-2554) บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
หน้า 1 2

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter