English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 Impacts of Decentralization on Local Politicak and Social Instability in Southern Municipalities and Tambon Administrative Organization (TAOs) in Thailand ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ไม่ระบุ 2549
2 ผู้บริหารท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย : จากอดีตสู่ปัจจุบัน (Decentralization and Characteristics of Local Executives in Thailand : from Past to Present) ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
3 ผู้บริหารท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย : จากอดีตสู่ปัจจุบัน(เริ่ม 01-01-2554 สิ้นสุด 31-08-2554) จันทรานุช มหากาญจนะ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
4 ศึกษาความได้เปรียบของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแข่งขันการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน(กรณีศึกษา) ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
5 ศึกษาความได้เปรียบของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแข่งขันการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน(เริ่ม 01-10-2555 สิ้นสุด 31-03-2557) จันทรานุช มหากาญจนะ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter