English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 การประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดินผ่านสื่อวิทยุ ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ กรมพัฒนาที่ดิน 2547
2 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางรัฐสวัสดิการในประเทศไทย ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2553
3 การศึกษาเชิงสถาบันของความพร้อมในการถ่ายโอนการจัดการศึกาพื้นฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทุรกันดารในจังหวัดราชบุรี ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ ไม่ระบุ 2549
4 การแสวงหาแนวทางการบริหารการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การเมืองไทยที่เหมาะสม ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552
5 การแสวงหาแนวทางการเปลี่ยนทิศทางการบริหารการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทย : การวิเคราะห์เชิงสถาบัน ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2553
6 การแสวงหาระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย หลังอารยะธรรมอุตสาหกรรม : เศรษฐกิจภูมิปัญญา เศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนและชนบท เศรษฐกิจธรรมชาติ เศรษฐกิจฐานทรัพยากรเศรษฐกิจประชาธิปไตยและเศรษฐกิจวิถีพุทธ ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
7 การแสวงหาระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย หลังอารยะธรรมอุตสาหกรรม: เศรษฐกิจภูมิปัญญา เศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนและชนบท เศรษฐกิจธรรมชาติ เศรษฐกิจฐานทรัพยากรเศรษฐกิจประชาธิปไตยและเศรษฐกิจวิถีพุทธ(เริ่ม 01-10-2554 สิ้นสุด 30-09-2555) กฤษ เพิ่มทันจิตต์ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
8 การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ ไม่ระบุ 2546
9 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เสนอต่อ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)จัดทำข้อเสนอโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2548
10 แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร – สโมสรโรตารี่ภาคตะวันออก ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ ไม่ระบุ 2546
11 พื้นที่สามจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก กับการพัฒนาการที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาค และการพัฒนาแบบพึ่งพาของระบบเศรษฐกิจไทย ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ ไม่ระบุ 2528

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter