English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 "เศรษฐกิจพอเพียง:ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง แบบยั่งยืน (ระยะที่1)" ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2549
2 Manual on Monitoring and Evaluation System for Development of Vocational Guidance Service Project เสนอหน่วยงานGT2 และกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล หน่วยงานGT2 และกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน 2547
3 กลยุทธ์ การจัดการและการปรับตัวขององค์การ ในสภาวะวิกฤติ( Management Strategies and Organizational Adaptability in Crisis ) ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2546
4 การจัดการนวัตกรรมและภูมิปัญญา : การเปลี่ยนผ่านของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (Wisdom and Innovation Management : Transformation of Small Medium Enterprises in Thailand) ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2548
5 การจัดการภาวะกฤตกับการฟื้นตัวขององค์การ : ศึกษากรณีบริษัทชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552
6 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for change) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2549
7 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดสมรรถนะและยกระดับมาตรฐานโดยมี อ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล(หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ดร.บุ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2549
8 การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข 2542
9 การพัฒนากรมพัฒนาที่ดินสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547
10 การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ระยะที่ 3 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ศ.ดร.วรเดช จันทรศร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2545
11 การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2542
12 การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สถาบันมาตรฐานและสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย 2542
13 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม( Conflict of Interests) ศึกษากลุ่มวิชาชีพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2547
14 โครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ P.S.O.1101 :ระบบข้อมูลของกรมควบคุมโรค ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมควบคุมโรค 2547
15 โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารราชการและภาพพันธกิจในทศวรรรษหน้าของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวสส) รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข 2548
16 โครงการวิจัยเรื่องการติดตามและการประเมินผลโครงการชลประทานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา( ชลประทาน CEO) ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล(หัวหน้า) ผศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทินและ ผศ.ปกรณ์ ปรียากร กรมชลประทาน 2548
17 ดัชนีวัดธรรมาภิบาลสำหรับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550
18 ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อการฟื้นตัวจากวิกฤตขององค์การ(เริ่ม 01-09-2557 สิ้นสุด 31-08-2558) ไพโรจน์ ภัทรนรากุล เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2557
19 พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานด้านการบริหาร ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2546
20 มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระ: แนวคิดและ ทางเลือก ในทางปฏิบัติ? ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการและประโยชน์สาธารณะ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2547
หน้า 1 2

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter