English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 การจัดทำแผนแม่บทและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันน้ำท่วม จังหวัด สงขลา ผศ. ปกรณ์ ปรียากร กรมชลประทาน 2547
2 การพัฒนาเครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ในชุมชนมุสลิม ผศ. ปกรณ์ ปรียากร มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2547
3 การพัฒนาแนวนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การพัฒนาที่สมดุล : บทวิเคราะห์เจตนารมณ์ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ 2550(เริ่ม 01-04-2551 สิ้นสุด 30-09-2551) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ ปรียากร
ไม่ระบุ 2551
4 การศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทะเลสาบ สงขลา ผศ. ปกรณ์ ปรียากร กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 2547
5 โครงการวิจัยเรื่องการติดตามและการประเมินผลโครงการชลประทานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา( ชลประทาน CEO) ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล(หัวหน้า) ผศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทินและ ผศ.ปกรณ์ ปรียากร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2548
6 ธนาคารอิสลามกับผลทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมุสลิมไทย ผศ. ปกรณ์ ปรียากร มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2547

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter