English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 ความสุขของคนไทยในเขตชนบท ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552
2 การจัดทำคู่มือทางวิชาการ ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงาน ก.พ. 2545
3 การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์(เชิงปริมาณ)ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550
4 การประเมินโครงการการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชนสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา พ.ศ.2547 (รายงานผลการประเมิน โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนปี 2547 เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มกราคม 25 ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา ผ่านศูนย์บริการวิชาการ 2548
5 การประเมินผลโครงการสถาบันอุดมศึกษาเปิด สนามกีฬาพัฒนาสุขภาพ ปลอดยาเสพติด ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2547
6 การประเมินผลโครงการสถาบันอุดมศึกษาเปิด สนามกีฬาสู่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทบวงมหาวิทยาลัย ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2547
7 การประเมินและการสร้างเครื่องมือวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และมารตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงาน กพ. 2549
8 การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ (ระบบ 1101 และระบบ 1107) ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงาน ก.พ. 2546
9 การวางระบบให้รางวัลแก่ผู้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานราชการ ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงาน ก.พ. 2545
10 การวางระบบให้รางวัลหน่วยงานของรัฐดีเด่นในการบริการประชาชน ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงาน ก.พ. 2545
11 การวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศษสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา
นิธินันท์ ธรรมากรนนท์
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 2551
12 การศึกษาอุปสงค์ในการกู้ยืมเงินในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพื่อการศึกษาต่อในสถานศึกษาภายในประเทศ ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2549
13 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (courseware) เพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2549
14 ความพร้อมทางด้านแนวคิดเทคโนโลยีและการจัดการ ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2546
15 ความรู้ทัศนคติต่อการสำรวจประชามติ หรือโพลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร(เสร็จ) ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2548
16 ความสุขของคนไทยในเขตเมือง ” The Happiness of People in Urban Areas ” ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2553
17 โครงการขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตร ตามหลักปรัชญาพอเพียง ศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550
18 โครงการจัดทำต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงาน ก.พ. 2546
19 โครงการนำร่อง สถาบันอุดมศึกษาเปิดลานกีฬาพัฒนาสุขภาพปลอดยาเสพติด ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2547
20 โครงการพัฒนาระบบและแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ สำนักงาน ก.พ. 2546
หน้า 1 2

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter