English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 การประเมินนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทยด้านการเร่งรัดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบ 1 ปี และ การศึกษาเพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน ด้านการเร่งรัดการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบ 1 ปี รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ กระทรวงมหาดไทย 2546
2 การประเมินผลนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของไทย รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2547
3 การปรับแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ (2550 - 2551) (2548) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ กระทรวงยุติธรรม 2550
4 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการกระทำผิดกฎหมายของเยาวชน (2533) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไม่ระบุ 2533
5 การศึกษากำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในชุมชุนเมืองรอบสถานศึกษาและศาสนสถาน รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย 2550
6 การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Stakeholder) ต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีประเทศไทย รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2549
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความก้าวร้าวของเยาวชนไทย (2539) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไม่ระบุ 2539
8 การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2544
9 การศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจากข่าวหนังสือพิมพ์ (2531) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไม่ระบุ 2531
10 การสำรวจการตกเป็นผู้เสียหายคดีอาญาของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550
11 การสำรวจเบื้องต้นของสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในกรุงเทพมหานคร (2533) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไม่ระบุ 2533
12 ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับแนวพุทธศาสนา รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550
13 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาญชญากรรมพิเศษ รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล
อาจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผศ.ประเทือง ธนิยผล
ผศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน์
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 2549
14 โครงการวิจัยการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2547-2549)และการปรับแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรมแห่งชาติ ) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ(ที่ปรึกษา), รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์, ผศ.ดร. สุจิตรา ธนานันท์,ผศ.ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม 2549
15 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย การติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค สำนักงานกิจการยุติธรรม 2549
16 นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคตจะมีทางเลือกอย่างไรDrug policy in Thailand : Past, present and the Alternatives for the Future(เริ่ม 01-04-2551 สิ้นสุด 30-12-2551) รองศาสตราจารย์.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
ไม่ระบุ 2551
17 แนวการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย (2541) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไม่ระบุ 2541
18 ปัญหาโสเภณี : ตำนานกับความเป็นจริง Prostitution Problem: Myth and Reality รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2549
19 ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย (2538) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไม่ระบุ 2538
20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ทุนสนับสนุน จาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. 2543) 2544
หน้า 1 2

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter