English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 การประเมินผลการปรับปรุงในโครงสร้างกรมตำรวจ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ไม่ระบุ
2 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ไม่ระบุ
3 การพัฒนาชนบท : ความสำเร็จและล้มเหลว ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ไม่ระบุ
4 โครงการการวิจัยรูปแบบการปกครองพิเศษภูเก็ต รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ(หัวหน้า) , รศ.ดร.นิสดาร์ก เวชยานนท์,ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์และ ผศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2548
5 โครงการรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและกลุ่มประชาสังคมภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ อาจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
6 โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารราชการและภาพพันธกิจในทศวรรรษหน้าของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวสส) รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข 2548
7 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินพันธกิจสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (ข้อตกลงเลขที่ 47-ข-015) ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2546 รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข 2548
8 นโยบายและแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้นโยบายกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น หัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ รศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต และ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2549
9 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง "การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข" ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ไม่ระบุ
10 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง "การปฏิรูประบบการจัดการเพื่อรองรับการประกันสุขภาพในประเทศไทย" ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ไม่ระบุ
11 ปัจจัยที่มีผลต่อ การบริหารโครงการ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2546
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิรูปการศึกษา : กรณีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550
13 ปัจจัยภูมิหลัง วัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำเยาวชนไทย(เริ่ม 01-03-2551 สิ้นสุด 30-09-2550) ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ไม่ระบุ 2551
14 วัฒนธรรมทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขต กทม. ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ไม่ระบุ
15 วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ไม่ระบุ
16 วิสัยทัศน์และกรอบความคิดในการปฏิรูประบบราชการเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2542
17 หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาการเมืองการปกครองไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักเลขาธิการผู้แทนราษฎร ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักเลขาธิการผู้แทนราษฎร 2547
18 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ขององค์กรภาคประชาชน คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ ( การมีส่วนร่วมทางการเมืองขององค์กรพัฒนาเอกชน NGOในไทย) ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2547

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter