English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 (case study) Disaster Management that Works Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality(เริ่ม 01-10-2555 สิ้นสุด 31-03-2557) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555
2 Disaster Management that Works Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality (กรณีศึกษา) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
3 กรณีศึกษา Strategy of Tragedy?:Personnel Management Conundrumsin Mad Dog Sub District Administration(เริ่ม 01-10-2556 สิ้นสุด 30-09-2557) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2556
4 การคลังท้องถิ่นของไทยในมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552
5 การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจในการจัดทำโครงการขอกู้เงิน จากสถาบันการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
6 การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจในการจัดทำโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น(เริ่ม 01-10-2555 สิ้นสุด 31-03-2557) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555
7 การศึกษาความจำเป็นในการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(เริ่ม 01-06-2557 สิ้นสุด 31-03-2558) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2557
8 การศึกษาเปรียบเทียบการคลังท้องถิ่นของไทยและมลรัฐ อิลอนอยส์ (สหรัฐอเมริกา)(เริ่ม 01-01-2554 สิ้นสุด 31-07-2554) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
9 การศึกษาเปรียบเทียบการคลังท้องถิ่นของไทยและมลรัฐอิลอนอยส์ (สหรัฐอเมริกา) ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
10 โครงการรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและกลุ่มประชาสังคมภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ อาจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
11 แนวทางในการจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นในประเทศไทย(เริ่ม 01-07-2555 สิ้นสุด 31-12-2556) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555
12 แนวทางในการจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
13 ปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดระนอง ” ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter