English Version text size - | +

งานวิจัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download Contact
1 การประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(เริ่ม 14-06-2555 สิ้นสุด 29-10-2555) ประพนธ์ สหพัฒนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2555
2 การประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(เริ่ม 30-07-2556 สิ้นสุด 31-10-2556) ประพนธ์ สหพัฒนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2556
3 การสำรวจราคาสลากและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(เริ่ม 20-03-2556 สิ้นสุด 17-09-2556) ประพนธ์ สหพัฒนา สำนักงานลากกินแบ่งรัฐบาล 2556
4 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี พ.ศ. 2557(เริ่ม 15-03-2557 สิ้นสุด 15-11-2557) ประพนธ์ สหพัฒนา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2557

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็มGSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter