English Version text size - | +

วิชาค้นคว้าอิสระ

เลือกประเภท
no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีที่จัดทำ สาขา Download Contact
1 กรณีศึกษา: โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตรปาล์มน้ำมัน(ค้นคว้าอิสระ) เจษฎา โชติวัฒนศักดิ์(5020170009) รศ.ปกรณ์ ปรียากร 2552 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) สุราษฏร์
2 กรณีศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำ นางสาวเสริมศรี บุญคง (5510154006) รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก
3 กระบวนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง : ศึกษากรณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) นายยุทธการ ขัดพูน (5610112032 ) รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 2557 รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
4 กระบวนการที่ให้แรงงานกลายเป็นอาชญากรโดยใช้ทฤษฏีตีตรา นายนิภัทร์ จัตตุวัฒนา (5610111009 ) ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ 2557 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
5 กระบวนการทุจริตคอรัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจุฑาเทพ จังหวัดนครราชสีมา นางสาวอริศรา ปักษา (5410160012) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา
6 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทำความผิดทางอาญาในคดีเด็กหรือเยาวชน นายณัฐจักร์ ดิฐกุลพิพัฒน์ (5610111007 ) ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ 2557 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
7 กระบวนการและปัจจัยในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาทพ.ศ.2553-2557ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล น.ส.อรุณกมล เรือนภู่ (5610111006 ) อ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 2557 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
8 กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยต่อการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ นายศิริชัย วงศ์เดือน (5520122146) ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 2557 รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) กรุงเทพฯ
9 กลยุทธ์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัย นายชาญณรงค์ ธรรมธัญลักษณ์ (5510154016) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก
10 กลยุทธ์และนวัตกรรมประกันวินาศภัย สู่การเป็นผู้นำในยุค AEC กรณีศึกษา บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาวชัญญานุช มีจาด (5510154014) อ.ดร.นันท์ฐณัช รุ่งรัศมีวัฒนกุล 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก
11 กลุ่มคนยากจนกับการใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พ.ต.หญิงกัลยารัตน์ สิมหลวง (5410160057) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา
12 การกำกับดูแลฝ่ายบริหารของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวญนันท์นิชา บุญหนู (5510154017) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก
13 การขยายตัวของวัดโพธิ์ชัย นายอนวัช จันทร์ประสิทธิ์ (5610162056) ศ.ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ 2557 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) อุดรธานี
14 การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย น.ส.ปิ่นมณี ศรีคาน (5610112018 ) ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ 2557 รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
15 การเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วของผู้ติดเชื้อเอดส์ (CD4?200 cells/mm3) มีผลในการลดค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ โรงพยาบาลพรหมพิราม นายพุฒิรักษ์ รักษ์ย่อง (5510154039) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก
16 การค้าขายชายแดนจัหงวัดหนองคายภายใต้กรอบความร่วมมือ AEC น.ส.กมลชนก เรืองบุญ (5610125003) รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 2557 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) อุดรธานี
17 การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.ปัญจพร ประสงค์สำเร็จ (5610111056 ) รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2557 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
18 การจัดการความเสี่ยง โครงการก่อสร้างประเภทอาคารขนาดใหญ่ กรณีศึกษา อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี นายจิรวัฒน์ งามทรายทอง (5520122076) รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 2557 รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) กรุงเทพฯ
19 การจัดการความเสี่ยงทางคลินิก(ผู้ป่วยใน) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาวกฤศกร ปคุณานิฏฐา (5520122167) ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 2557 รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) กรุงเทพฯ
20 การจัดสวัสดิการเพื่อธำรงรักษา "คนเก่ง"ในสายงานหลัก : กรณีศึกษา บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี)จำกัด (มหาชน) นางสาวนฤณัฐ ลิมปนโสภณ 5520128021 ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ 2558 รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) ชลบุรี
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็ม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม: กรณีวิทยานิพนธ์ ติดต่อห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรณีค้นคว้าอิสระ ติดต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนการศึกษา เบอร์โทร 02-727-3870-73

 GSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter