English Version text size - | +

งานบริการวิชาการและสังคม

no. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ดำเนินงาน หน่วยงานรับบริการ ปี Download
1 กรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2550 ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) / 2550
2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา / 2553
3 กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ และผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / 2550
4 กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า 2551
5 การกระตุ้นและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ SMEs รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และวรพล โสคติยานุรักษ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา / 2550
6 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ในบริบทของการบริหารยุทธศาสตร์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม / โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 2551
7 การจัดทำโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อบริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / 2551
8 การจัดทำโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อบริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / 2550
9 การจัดทำแผนทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555-2559 และจัดทำแผนปฎิบัติงาน ประจำปี 2557 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย / 2556
10 การจัดทำมาตรฐานงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2553 รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล และรศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี สำนักงานอัยการสุงสุด / 2555
11 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย / ห้องประชุมจุลลนุสรณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย 2552
12 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กระทรวงการคลัง / โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 2550
13 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าว จังวหัดพิจิตร รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2551
14 การประกวดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดดีเด่น ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล และ อ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2550
15 การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฎนครราชสีมา / ม.ราชภัฎนครราชสีมา 2551
16 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิม ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง / ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง 2550
17 การปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน การจัดระเบียบงานและการกำหนดตำแหน่งของเนติบัณฑิตยสภา ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ / 2551
18 การปรับปรุงการแบ่งส่วนงานการจัดระเบียบงานและการกำหนดตำแหน่งของเนติบัณพิตยสภา ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ เนติบัณฑิตยสภา / 2550
19 การพัฒนากระบวนการที่สำคัญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / 2556
20 การพัฒนาระบบงานเพื่อการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงระยะที่ 2 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) / 2550
หน้า 1 2 3 4 5


GSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter