English Version text size - | +

งานบริการวิชาการและสังคม

no. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ดำเนินงาน หน่วยงานรับบริการ ปี Download
1 Action Learning for Developing Leaders, Teams, and Organization ผศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2546
2 Change Management and Leadership Development (เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า-Sudan) ผศ. ปกรณ์ ปรียากร Engineering & Service Co., Ltd. 2548
3 Mini Master of Management Program ผศ. ปกรณ์ ปรียากร โรงพยาบาล บีเอ็นเอช 2547
4 Mini Master of Management Program (ผู้บริหาร) ผศ. ปกรณ์ ปรียากร สถาบันโรคทรวงอก 2548
5 Mini Master of Management Program (ผู้บริหาร ผศ. ปกรณ์ ปรียากร บริษัทโอเรียนตอลการ์ -เมนท์ จำกัด 2548
6 Mini Master of Management Program (รุ่นที่ 3) ผศ. ปกรณ์ ปรียากร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2548
7 Mini Master of Management Program รุ่นที่ 2 (ข้าราชการระดับ 9) ผศ. ปกรณ์ ปรียากร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2548
8 หลักสูตร "Change Management and Leadership Development" ให้แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแห่งชาติ ประเทศซูดาน ผศ. ปกรณ์ ปรียากร บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2547
9 หลักสูตร "MINI Master of Public and Private Management" (MINI MPPM)" (Mini MPPM) รุ่นที่ 1" 14 ก.พ.?9 มี.ค.48 (Mini MPPM) รุ่นที่ 2" 14 มี.ค. ? 6 เม.ย. 2548 (Mini MPPM) รุ่นที่ 3" 18 เม.ย. -11 พ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2547
10 หลักสูตร "MINI Master of Public and Private Management" (MINI MPPN)" รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2548
11 หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำแผนโครงการ และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ" ผศ. ปกรณ์ ปรียากร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546
12 หลักสูตร "การฝึกอบรมข้าราชการจังหวัดพังงา" ผศ. ปกรณ์ ปรียากร สำนักงานจังหวัดพังงา 2547
13 หลักสูตร "การพัฒนาการจัดการ" (MINI Master of Management Program) ผศ. ปกรณ์ ปรียากร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2548
14 หลักสูตร "การพัฒนาการจัดการ" (MINI Master of Management Program) ผศ. ปกรณ์ ปรียากร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2547
15 หลักสูตร "การพัฒนาผู้จัดการระดับสูง" (Mini Master of Management) ผศ. ปกรณ์ ปรียากร บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) 2547
16 หลักสูตร "การพัฒนาผู้จัดการระดับสูง" (Mini Master of Management) ผศ. ปกรณ์ ปรียากร Innovation Group 2546
17 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 ผศ. ปกรณ์ ปรียากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2546
18 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 2 ผศ. ปกรณ์ ปรียากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2546
19 หลักสูตร Mini Modern Management ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2545
20 หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการวางแผนและบริหารโครงการแบบมุ่งผลลัพธ์ ผศ. ปกรณ์ ปรียากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2546
หน้า 1 2


GSPA News
รศ.เพื่อสังคม
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ค้นหารายวิชา
ลงทะเบียน online
กองบริการการศึกษา
ห้องสมุด
เว็บลิงค์
to Top
 
 


Copyright © 2010 The National Institute of Development Administration (NIDA). All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th

cool hit counter